fi

ProEt Oy:n palvelut

ProEt Oy:n etiikan täydennyskoulutuksissa tarjoamme ammattilaisille tutkimusperusteista ja uusinta kansainvälistä sekä kansallista tietoa käytänteistä, joita he tarvitsevat kohdatessaan ja ratkaistessaan työssään eteen tulevia eettisiä kysymyksiä ja haasteita.

Koulutustilaisuutemme antavat työntekijälle mahdollisuuden kehittyä ja innostua työstään, taitoa ja rohkeutta perustella eettisesti kestävästi ratkaisujaan ja valintojaan, jotka tähtäävät asiakkaan ja potilaan parhaaksi. Ammattilaisten vahvasta osaamisesta hyötyvät hänen itsensä lisäksi kaikki, työnantaja ja työkaverit ja ennen kaikkea asiakkaat ja potilaat. Eettisyys on aina myös kustannustehokasta, ja tehokkuus on eettistä.

ProEt Oy järjestämiä etiikan täydennyskoulutuksia löydät näiden koulutuskokonaisuuksien sisältä:

 • ETIIKKAA!-koulutukset vapaasti kaikille osallistujille
 • ETIIKKAA! verkossa tarjoaa mahdollisuuden opiskella etiikkaa ajasta ja paikasta riippumatta
 • ETIIKKAKORTTI® työnantajan tilaamissa ja järjestämissä koulutustilaisuuksissa tai yleisinä täydennyskoulutuksina, joihin voi vapaasti ilmoittautua.
 • HYVÄN HOIDON AKATEMIA®-foorumi, jossa kaikki hoiva- ja hoitotyön ammattilaiset voivat kehittää eettistä osaamistaan eri kanavia ja pedagogisia menetelmiä hyödyntäen. Sisällöistä, tavoitteista ja toteuttamistavoista ilmoitetaan myöhemmin näillä sivuilla.

ETIIKKAA! -koulutukset

ovat ProEt Oy:n järjestämiä koulutustilaisuuksia, jonne voi vapaasti ilmoittautua. Kursseja järjestetään Oulussa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä. Koulutuskalenteri julkaistaan puolivuosittain näillä sivuilla. Tarjolla on lukukaudessa 8-10 peruskurssia ja vaihtuvia kursseja. Osa kursseista järjestetään etäyhteydellä. 

Peruskurssit:

 • Hyvä asiakaspalvelutyö
 • Hyvä asiakaspalvelutyön johtaminen
 • Hyvä työyhteisö
 • Hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito
 • Kuolevan asiakkaan ja omaisten kohtaamisen eettiset haasteet
 • Kärsimyksen tunnistaminen ja lievittäminen
 • Työntekijän eettinen kuormittuminen
 • Haastavasti käyttäytyvän asiakkaan eettinen kohtaaminen
 • Vanhustyön eettiset periaatteet
 • Sovittelemisen etiikkaa työyhteisössä
 • Etiikan peruskysymyksiä lääkäreille ja sairaanhoitajille
 • Luottamus, arvostus ja työnilo
 • Miten ottaa puheeksi potilaan ja omaisen kanssa vaikeita kysymyksiä?
 • Vuorovaikutustaidot potilas- ja asiakastyössä
 • Dialoginen johtaminen
 • Johtamisen eetiikkaa
 • Miten hallita muutosta työssä?
 • Opiskelijan ohjaaminen työn arvokysymyksiin

Vaihtuvia kursseja eri asiantuntijoiden kanssa työyhteisöille räätälöitynä, kysy lisää

 • Minä, potilas ja kuolema
 • Vanhuusoikeus ja etiikka
 • Ammatillinen kosketus

ETIIKKAA! verkossa

Nyt on mahdollista opiskella etiikka eri muodossa ja eri kanavissa verkossa.

ETIIKKAKOULU julkaistaan Facebookissa säännöllisin väliajoin ja on ilmainen tietoisku etiikan kysymyksistä.

ETIIKKAA! verkossa - on mahdollista opiskella seuraavista aiheista:

 • Asiakkaan ja potilaan arvostava kohtaaminen
 • Hyvä palliatiivinen hoito ja saattohoito, osiot I ja III
 • Sovittelemisen etiikkaa
 • Työyhteisön arvotietoisuus -verkkovalmennus, 12 viikkoa kestävä, materiaali käytössä 20 viikkoa
 • Osastotunnit: 
  • 1. Konfliktin tunnistaminen 
  • 2. Konfliktin ratkaiseminen
  • 3. Työyhteisön arvosieppari
  • 4. Eettisen perustelun tikapuut
  • 5. Hyvän potilastyön ja asiakaspalvelun etiikkaa
  • 6. Työntekijän eettinen ja henkinen kuormittuminen
  • 7. Eettisen ja henkisen kuormittumisen välttäminen ja hoitaminen
  • 8. Hyvän opiskelijaohjauksen periaatteita 
 • Etiikan ketterät katsaukset: Ammatillisen kohtaamisen filosofiaa, Kohtaamisen ammatilliset perusteet, Työyhteisö vahvaksi

ETIIKKAKORTTI®

on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu eettistä osaamista vahvistava täydennyskoulutusohjelma. Sillä on tutkimuksellinen ja käytännöllinen perusta, siitä löytyy myös lisätietoa sivuiltamme. Sosiaali- ja terveysalan organisaatiot voivat tilata ilmaisen esittelyn, jossa esitellään ETIIKKAKORTTI® -täydennyskoulutuksen sisältöä ja erilaisia toteuttamistapoja.

HYVÄN HOIDON AKATEMIA® -foorumi

Hoiva- ja hoitotyön ammattilaisilla on tulevaisuudessa mahdollisuus kokoontua yhteen eri kanavien ja live-koulutusten välityksellä tarkastelemaan ja pohtimaan työhönsä liittyviä eettisiä kysymyksiä. Foorumi tavoittaa eri pedagogisin menetelmin erilaisia oppijoita, jotka voivat omia vahvuuksia hyödyntäen kehittävät ammatillista osaamistaan, toimintakulttuuria sekä iloita työnsä tuloksista. Tästä palvelukokonaisuudesta julkaistaan lisätietoa myöhemmin.

Muut palvelut

AUDITOINTI-palvelussa kartoitetaan asiakaspalvelutyön tuloksia ja ammattilaisten eettistä kuormittumista sekä arvolähtökohtia. Auditoinnissa on valmius asiakkaiden, työntekijöiden ja esimiesten haastatteluun tai kyselytutkimuksen suorittamiseen. Tulokset raportoidaan ja esitellään auditoinnin tilaajalle. Raportin pohjalta laaditaan kehittämissuunitelma yhdessä työntekijöiden tai johdon kanssa. Kehittämissuunnitelman toteuttaminen ja seurantamenetelmien käynnistäminen voidaan myös sisällyttää palveluun.

ETIIKKATYÖRYHMÄ kootaan organisaation työntekijöistä. Yhteinen kokoontumisaika sovitaan tarpeen mukaan. Toive ryhmässä käsiteltävästä eettisestä teemasta tulee työntekijöiltä tai esimiehiltä. Asiantuntijamme laativat työryhmään alustuksen valitusta teemasta. Keskustelusta laaditaan raportti, jota voi hyödyntää vastaavissa eettisissä ongelmatilanteissa. Tarjoamme mahdollisuuden myös jatkuvaan konsultointiin. Tavoitteena on tarjota erilaisia menetelmiä ja näkökulmia asiakaspalvelutyössä ja työyhteisöissä esiintyvien eettisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemiseksi.